Aktuálně

Doplněna fotogalerie ... vyvěšeny nové vyhlášky ... vyvěšen znak obce

Krajem pod Šumavou
Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Elektronická podatelna naší obce

!!! POZOR NA NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉ PODATELNY SE PRACUJE, PROBÍHÁ JEDNÁNÍ s MěÚ VIMPERK O MOŽNOSTI SDÍLENÍ ELEKTRONICKÉ PODATELNY !!!

Elektronická podatelna obce Žárovná zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce Žárovná je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Možnosti elektronického podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu e-podatelna
3. Prostřednictvím webového rozhraní pro e-podatelnu

Požadavky na elektronická podání:
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.
Přípustné formáty elektronického podání:

*.htm, *.html (hypertextový dokument)
*.txt (prostý text)
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF)
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)
*.doc (dokument MS Word)

Příjem a zpracování elektronických podání:
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Zaměstnanci určení pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Iveta Lahovcová

Odesílatel může rovněž požádat, aby mu zpráva o přijetí podání byla zaslána klasickou písemnou formou a také požádat, aby další komunikace s podatelnou byla realizována písemnou formou.