Aktuálně

Doplněna fotogalerie ... vyvěšeny nové vyhlášky ... vyvěšen znak obce

Krajem pod Šumavou
Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Ze zákona povinné informace

1. Oficiální název 
Úplný oficiální název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura
Popis organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení
Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 
5. Bankovní spojení:
6. IČ:
7. DIČ:

8. Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace
Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě  do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst.4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího  stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde - li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
12. Formuláře
Úřední  formuláře jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Žárovná.
13. Návody pro řešení životních situací
Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
14. Nejdůležitější předpisy
Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   
16. Výroční zprávy
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
17. Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu.