Aktuálně

Doplněna fotogalerie ... vyvěšeny nové vyhlášky ... vyvěšen znak obce

Krajem pod Šumavou
Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Předpisy

Více na stránkách Ministerstva vnitra

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (novelizace)
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako ústavního pořádku ČR (novelizace)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - obecní zřízení (novelizace)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (novelizace)
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (novelizace)
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (novelizace)
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (novelizace)
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (novelizace)
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (novelizace)
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (novelizace)
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (novelizace)
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (novelizace)
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností (novelizace)
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích (novelizace)
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (novelizace)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (novelizace)
zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (novelizace)
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách (novelizace)
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv (novelizace)
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novelizace)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novelizace)
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (novelizace)
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novelizace)
zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR (novelizace)
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování  pravosti podpisu (novelizace)
zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu (novelizace)
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (novelizace)
zákon č. 46/2000 Sb., o periodickém tisku (novelizace)
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (novelizace)
zákon č. 183/2006 Sb., stavebním zákon (novelizace)
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (novelizace)
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii (novelizace)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (novelizace)
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (novelizace)
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (novelizace)
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (novelizace)
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (novelizace)
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (novelizace)
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech (novelizace)
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (novelizace)
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (novelizace)
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (novelizace)
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (novelizace)
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (novelizace)
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (novelizace)
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (novelizace)
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (novelizace)
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách (novelizace)
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (novelizace)
vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (novelizace)
vyhláška ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství (novelizace)
vyhláška ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků (novelizace)
vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (novelizace)